تبلیغات
روزها وسوزها - آموزش سنتور
روزها وسوزها
سه شنبه 24 مهر 1386

آموزش سنتور

سه شنبه 24 مهر 1386

این هم شماره تماس استادم برای کسانی که دلشون می خواد سنتورروبه عنوان یک مونس تا آخرعمرشون درکنارخودشون داشته باشند.

شاخص های کلاس سنتوراستادم:

احساس موجوددرردیف ایرانی حرف اول رومیزنه

نگاهی علمی ومنطقی به موسیقی

یادگیری به صورت کامل وخودکفایی هنرآموزان بعد ازمدتی در آمادگی برای بداهه نوازی

آقای سیدحسن میرحسینی:گذراندن تمامی ردیفهای معتبرچه ردیفهای سنتور و...

ازجمله ردیف میرزاعبدالله که ازروی نت تار وزیر نظراستادپژمان اختیاری

استفاده ازموسیقی درزمینه های کاربردی درهنرهای دیگرازجمله تئاترو...

جمله ای که من دیدم ایشان درهنگام خواندنش ازش خوششون اومد:

شاگردی که برای استادش همواره شاگردبماندپاسخ به سزایی به استادش نداده است.

شماره تماس ایشان:

۰۹۱۳۱۰۷۲۵۴۰

محل زندگی:اصفهان 

درضمن لوگوی ایشان نیازمند تغییراتی بود که بعد ازاین تغییرات مجددا دروبلاگ قرار خواهد گرفت.