تبلیغات
روزها وسوزها - ادامه ی شرح حال رهی معیری
روزها وسوزها
سه شنبه 10 مهر 1386

ادامه ی شرح حال رهی معیری

سه شنبه 10 مهر 1386

خاندان معیری ،غالبا افرادی فاضل،ادیب و آشنا به شعر،موسیقی ،خوشنویسی ونقاشی بوده اند که  ازمیان  آنان ،میرزا عباس فروغی بسطامی ، آوازه بیشتری دارد.

رهی معیری که درمحیط خانوادگی فرهیخته ای رشدونمویافت.ازسالهای کودکی ونوجوانی علاقه ی وافری به شعر ،وموسیقی ونقاشی داشت وسرودن شعر را به طور جدی از سیزده سالگی شروع کردوهنگامی که هفده سال داشت ،اولین سروده ی خودرا به چاپ رساند.

کاش امشبم آن شمع طرب می آمد                     وین روز مفارقت به شب می آمد

آن لب که چوجان ماست،دورازطب ماست          ای کاش که جان ما به لب می آمد

رهی،پس ازپایان دوره ی متوسطه،جذب مشاغل دولتی شد وازجمله،درسال1322،مدتی ریاست انتشارات وتبلیغات وزارت پیشه و هنررابه عهده داشت.اما چون مشاغل اداری رابا روحیه ی حساس خود سازگارنمی دید ،عمر فعالیتهای اداری وی چندان طولانی نشد وبه صورت یکی از اعضای موثر انجمن موسیقی ملی وانجمن فرهنگستان ایران درآمد وچون از سال 1306 به بعد ،فعالیتهایی را درزمینه ی ترانه سرایی شروع کرده ودراین زمینه شهرت مناسبی نیز کسب کرده بود،به عضویت شورای شعروترانه ی رادیو درآمد وازاولین همکاران داوود پیرنیا درزمینه ی تولید برنامه های گلهای رنگارنگ بود.

معیری درمهربانی وشیرین زبانی ،آداب معاشرت ومجلس آرایی نظیر نداشت.به طوری که هیچ مجلس و محفلی از احباب نبود که درآن خوی نرم ودم گرم او شمع محفل وآرام بخش دل نباشد.

او درهمه حال ازصفای باطن وآداب ظاهر ،چیزی مخصوص به خود داشت وخداوند متعال ،گیرایی و جاذبه ای ازلطفومحبت دراو نهاد ،تاجایی که مردم گریزترین افرادنیز ،دراولین برخورد مجذوب آنهمه جاذبه ،گیرایی،گرمی ،فروتنی ،ادب و بردباری او می شدند .بااین حال تا پایان عمر59 ساله اش مجرد ماند ونزدیکانش گفته اند دلیل تجردش آن بود که به شعرعشقی مفرط می ورزیدوزندگیش درخواندن ونوشتن خلاصه شده بود وهمیشه می گفت اگرازدواج کند ،بعید نیست به این واسطه از خواندن و نوشتن باز بماند.

اولین مجموعه سروده های معیری درسال1344تحت عنوان سایه ی عمر به اصرارمدیرانتشارات امیر کبیر منتشرشدوباوجودی که مورداستقبال سخن دوستان قرارگرفت وکوتاه مدتی پس ازانتشار ضرورت تجدید چاپ آن به وجود آمد ،به دلیل آنکه قصدداشت درسروده هایش تجدید نظرکند ،به تجدید چاپ رضایت نداد و دریغاکه فرصت چنین کاری رابدست نیاورد ومتاسفانه دومین چاپ کتاب سایه ی عمر زمانی انتشاریافت که خودشدرقید حیات نبود.همچنین مدتی پس از مرگش ،دومین مجموعه از سروده های او ،که ترانه هایش رانیز در برداشت ،با عنوان آزاده انتشاریافت،که تا کنون بارها تجدید چاپ شده است ،اکنون که مجموعه ی کامل اشعار وترانه های رهی را یکجا تقدیم می کنیم امید است که مقبول شما عزیزان و دوستداران شعروادب پارسی واقع شود .