تبلیغات
روزها وسوزها - گوشه ی هداوندی
روزها وسوزها
یکشنبه 18 شهریور 1386

گوشه ی هداوندی

یکشنبه 18 شهریور 1386

دراطراف تهران-ساوه-زرندوقزوین ایلاتی زندگی می کنند که لیلاقشان کوههای شمالی البرز وقشلاقشان چهاربلوک می باشد.افراداین ایلات چادرنشین هستند واین ایلات به هداوند شهرت دارند.

نوعی ازچهارپاره خوانی درپرده ی درآمد شور واصفهان مرسوم است که به آن هداوندی گویند ودرحقیقت می توان این نوع چهارپاره خوانی را درهمه ی پرده های یک دستگاه پرورش داد کما اینکه پرورش ملودی هداوندی درپرده ی بیات راجع بیات اصفهان به سوزوگداز معروف است.

نت شاهد آن روی درجه ی اول گام شور است وگستره ی آن تا درجه ی چهارم گام شور می رسد.درآواز بیات اصفهان نیز نت شاهدروی درجه یاول گام قراردارد وگستره ی ملودی آن تا درجهی پنجم گام می رسد.