تبلیغات
روزها وسوزها - درآمدبیات اصفهان
روزها وسوزها
دوشنبه 12 شهریور 1386

درآمدبیات اصفهان

دوشنبه 12 شهریور 1386

درآمدبیات اصفهان نقل از راه ورسم منزلها: می دانیم که اصفهان مشتقی ازهمایون است اما این رانیزبدانیم که اصفهان چهارمین مقام ازدوازده مقام اصلی درقدیم الایام به شمار می آمده است. حسینی و عراق وآنگه سپاهان پس اززنگوله عشاق ونوادان آنچه ازاشعارشعرا وبرخی روایات دیگربرمی آید این مقام ضمن دربرداشتن اصالت، منسوب به شهرتاریخی اصفهان است.آنچه ازدرآمدهای گوناگونی که برای اصفهان آمده است به مانشان می دهد که نت شاهددرآمدبیات اصفهان درجه ی اول گام بوده است وروند ملودی تادرجه ی چهارم گسترش دارد. نظراینجانب:نت شاهد همان درجه ی اول است که دو است وایست لا است وتا درجه ی چهارم یعنی فا گستره ی ملودی دارد. حال به درآمدبیات اصفهان با آواز محمودکریمی گوش فرادهید.استاداینجانب براین اعتقاداست که باید درآمدراحفظ کرد به این دلیل که ازروی آن می توان تشخیص داد که هرآوازی یا تصنیفی درکدام دستگاه اجرا می شود.آهنگ رابعدازظهرقرارمی دهم.