تبلیغات
روزها وسوزها - تنهایی بزرگترین فاجعه ی قرن
روزها وسوزها
پنجشنبه 8 شهریور 1386

تنهایی بزرگترین فاجعه ی قرن

پنجشنبه 8 شهریور 1386

هالبواکس در کتابی بنام خودکشی و دورکهیم  در کتاب دیگری باز هم با نام خودکشی از نظر جامعه شناسی خودکشی را در اروپا تحلیل کرده اند.خودکشی درشرق به عنوان حادثه های گاه به گاه واستثنایی است اما در اروپا به عنوان نه حادثه بلکه پدیده ای اجتماعی است ،واقعه نیست واقعیت است که منحنی اش درممالک پیشرفته روزبه روز بالاتر می رود آنچنانکه دراسپانیا که کشوری عقب افتاده است با مقیاس کشورهای اروپایی کمتر ودراروپای شمالی بیشتر ودرآمریکای شمالی بیشتر ازهمه و همین منحنی نیز دریک کشور میان روستا وشهر ودریک شهر میان قسمتهای پیشرفته وبخشهای عقب مانده ودریک جامعه ،میان گروه غیر مذهبی ومتجدد ومذهبی وقدیمی ،صادق است.چرا که انسانها تنهایند وبه قول شاملو کوهها باهمند وتنهایند همچو ما ،باهمان تنهایان.

دکترعلی شریعتی-کتاب فاطمه فاطمه است