تبلیغات
روزها وسوزها - بررسی قطعه های موسیقی ایرانی
روزها وسوزها
سه شنبه 26 تیر 1386

بررسی قطعه های موسیقی ایرانی

سه شنبه 26 تیر 1386

ردیف:به همه قطعات در دوازده دستگاه اتلاق می شود اما باید این راگفت که ردیف همان نواهایی است که بداهه نوازی در محدوده ی آن انجام می شود لذا یک قطعه در ردیف حتی توسط یک نوازنده دریک روز هم هرگز یکسان اجرانمی شود فقط اسکلت آن قطعه توسط ردیف مشخص می شوددر ضمن به قطعات دستگاه شور هم می توان نام ردیف شور را هم داد.

گوشه:به قطعاتی که دستگاه را می سازندونام وموقعیت واهمیت مشخصی دارند گوشه گویند.مثل گوشه ی رضوی در شور.

تکه:به قطعاتی کوچک که ازلحاظ اهمیت کمتر ازگوشه ها هستند دراصطلاح تکه می گویند.ونام خاصی نیز برای خود ندارند.

درآمد:ازمهمترین قسمت ها درموسیقی ایرانی که همان اصلی ترین قطعه است که نام دستگاه و مقام وگام را می توان ازروی آن تشخیص داد.

پیش درآمد:قطعه ای موزون وریتمیک وتصنیف شده که اغلب در آغاز دستگاه می آید ودرگروه نوازی بسیار مورد استفاده قرار می گیردودرقرن بیستم معمول شد.درکاستهای فرامرز پایور می توانید نمونه هایی ازآن را ببینید.

چهارمضراب:یک قطعه با ریتم های ساده یا مرکب است که نوازنده می تواند بوسیله ی آن مهارت وتکنیک وسرعت خود را نیز نشان دهد.وبیشترهمراه با ضرب به صورت تکنوازی جلوه می کند.کاستهای سی قطعه چهارمضراب فرامرز پایور.

ضربی:دارای ریتم های دو- سه – چهار- ضربی است که بصورت بدون آواز می باشدکه می تواند شامل بداهه نوازی نیز شود.

رنگ:برای خاتمه دستگاه مورداستفاده قرار می گیرد وریتمی سریع داردبرای رقص است ضرورت رقصیدن درآن وجودنداردلذا ا کثرا شاد است تا بوسیله ی آن خاطره خوبی درذهن شنونده ازآن دستگاه نقش ببندد.

تصنیف:دارای وزنی آهسته است همراه با آواز.درزمان مشروطه به اوج خود رسیددرسالهای1920-1930 بیشتر جنبه ی عاشقانه داشته است بعد ازجنگ جهانی دوم متون شعری سبک تر شدوآوازهای عامیانه غربی تصنیفها راتحت تاثیر قرار داد این تصنیف عموما ترانه نامیده می شود.از بهترین نمونه های تصنیف کاست لاله ی بهارپرویزمشکاتیان با صدای شهرام ناظری است.

ادامه مطلب بعد ازظهرنوشته می شود.