تبلیغات
روزها وسوزها - دید جدید درموسیقی ایرانی
روزها وسوزها
چهارشنبه 20 تیر 1386

دید جدید درموسیقی ایرانی

چهارشنبه 20 تیر 1386

من درحال حاضردرحال مطالعه ی کتابی هستم با عنوان دستگاه در موسیقی ایرانی نوشته ی هرمز فرهت که ترجمه ی مهدی پور محمد هست چون اصل کتاب انگلیسی است از ذکر خصوصیات نویسنده صرفنظر می کنم تا بدون جهتگیری به مطالب نگاه کرده وتحلیل کنید.فقط شخصی است که به عنوان مطالعه ی تحقیقاتی روی موسیقی اصیل ایرانی از طرف دانشگاه کالیفرنیا به ایران می آید وروی این موسیقی بدون تعصبات داخلی تحقیق می کند.من تصمیم گرفتم مطالب را که مطالعه می کنم بدون دخل وتعصب بصورت خلاصه برای شما ذکرکنم در ضمن تمامی دستگاهها ذکر شده است.

قسمت اول:فواصل و گامها در موسیقی کنونی ایران

نظریه اول:

این نظریه از آقای علینقی وزیری است(۱۹۲۰)-وزیری یک گام بیست وچهارربع پرده را اساس موسیقی ایرانی معرفی می کند.

نظریه دوم:

این نظریه از آقای مهدی برکشلی است(۱۹۴۰)-موسیقی ایرانی با یک گام بیست و دوپرده مشخص می شود.

نظریه سوم:

این نظریه از نویسنده کتاب است.پنج فاصله اساس ساختمان همه ی مقام های موسیقی سنتی است.

پس اساسا یافتن یک گام پایه ای درموسیقی ما بی مورد است ازدید نویسنده.