تبلیغات
روزها وسوزها - گوشه ی هداوندی شور
روزها وسوزها
جمعه 10 شهریور 1385

گوشه ی هداوندی شور

جمعه 10 شهریور 1385

دراطراف تهران ایالتی زندگی می کنند که ییلاقشان کوههای البرز وقشلاقشان چهاربلوک می باشد.افراد این ایالت چادرنشین هستندواین ایالت به هداوند شهرت دارد.نوعی ازچهارپاره خوانی درپرده ی درامدشورواصفهان مرسوم بوده است که به هداوندی معروف است ودرحقیقت می توان این نوع چهارپاره خوانی رادرهمه ی پرده های یک دستگاه پرورش دادکما اینکه پرورش ملودی هداوندی درپرده ی بیات راجع بیات اصفهان به سوزوگدازمعروف است.نت شاهدان روی درجه اول گام شوراست وگستره ی ان تادرجه ی چهارم گام می رسد.دراوازبیات اصفهان نیزنت شاهدروی درجه ی اول گام قراردارد وگستره ی ملودی تادرجه ی پنجم گام می رسد.