تبلیغات
روزها وسوزها - گوشه ی كرشمه
روزها وسوزها
سه شنبه 13 تیر 1385

گوشه ی كرشمه

سه شنبه 13 تیر 1385

نام گوشه:كرشمه محل قرارنت شاهد:درجه ی اول گام گستره ی ملودی تا:درجه ی ششم گام قدمااجرای شعربا بحر-هزارمرتبه به به ازآن لب شكرینت-ویا(مفاعلن فعلاتن)رادرملودی كلیه ی دستگاهها وآوازها كرشمه گفته اند.كمااینكه كرشمه درحال حاضرقابل اجرا دركلیه ی آوازهاودستگاههای موسیقی ایرانی است. ملودی گوشه ی كرشمه بیشتربه گونه ی ضربی گونه اجرا می شودومی توان آن رابدون داشتن ضرب(3/4)نیزاجرا نمود. می توان آنرا دركلیه ی پرده های هركدام ازدرجات گام ها اجراكرد.نت شاهدآن-شاهددرآمدوگستره ی آن می تواندتادرجه ی ششم گام دستگاه موردنظرباشد. درضمن من این گوشه رادردستگاه افشاری دیشب اجراكردم واقعا زیبا بودچون تیكه ی اول اون ضربی آرام وتیكه ی طولانی آون غیرضربی بود.