تبلیغات
روزها وسوزها - گوشه ی حصارماهور(عنوان وبلاگ)
روزها وسوزها
پنجشنبه 8 تیر 1385

گوشه ی حصارماهور(عنوان وبلاگ)

پنجشنبه 8 تیر 1385

نام گوشه:حصارماهور نت شاهد:درجه ی چهارم گام گستره ی ملودی تا:درجه ی ششم گام یكی ازگوشه هایی كه درگام ماهوراجرا می شودبانام مركب حصارماهور خودنمایی می كند حصارخودیكی ازگوشه های دستگاه چهارگاه بطوراخص وهمچنین دربعضی موارد دردستگاه سه گاه بوده وماهورهم نام یكی ازدستگاههای هفت گانه ی موسیقی ایران است. دلایل نامگذاری: 1.شباهت ملودیك گوشه ی حصار چهارگاه با این گوشه 2.شباهت ملودیك وتبعیت ملودی ازگام ماهور 3.شباهت قرارگیری روی درجه ای ازگام ماهور به صورتی كه ملودی حصاردرگام چهارگاه دارا می باشد. بطوركلی باتوجه به اینكه دربیشتر اوقات درهنگام فرود به زمینه ی ماهورازاین گوشه استفاده می كنند.می توان گفت نوعی زیركش است برای رهاشدن ازقید درجه ی چهارم گام چرا كه درهنگام پایان یافتن ملودی اشاره به درجه ی ششم گام نموده وسپس روی درجه ی اول گام فرود می آید.