تبلیغات
روزها وسوزها - تقدیر
روزها وسوزها
پنجشنبه 31 شهریور 1384

تقدیر

پنجشنبه 31 شهریور 1384

نوع مطلب :شعرهای ماندگار، 

  رفع زحمت

حافظ كنار عكس تو من باز نیت میكنم
انگار حافظ با من و من با تو صحبت میكنم
وقت قرار ما گذشت و تو نمی دانم چرا
 دارم به این بد قولیت دیریست عادت میكنم
چه ارتباط ساده ای بین من و تقدیر هست
تقدیر و ویران میكند من هم مرمت می كنم
در اشتباهی نازنین تو فكر كردی این چنین
من دارم از چشمان زیبایت شكایت می كنم
نه مهربان من بدان بی لطف چشم عاشقت
 هر جای دنیا كه روم احساس غربت می كنم
بر روی باغ شانه ات هر وقت اندوهی نشست
در حمل بار غصه ات با شوق شركت میكنم
یك شادی كوچك اگر از روی بام دل گذشت
هر چند اندك باشد آن را با تو قسمت میكنم
خسته شدی از شعر من زیبا اگر بد شد ببخش
دلتنگ و عاشق هستم اما رفع زحمت میكنم