تبلیغات
روزها وسوزها - همسفر
روزها وسوزها
چهارشنبه 30 شهریور 1384

همسفر

چهارشنبه 30 شهریور 1384

نوع مطلب :شعرهای ماندگار، 

نهالی در ذهنم
 داسی در دستم
 شوری در سینه ام
سكوتی بر لبانم
نوری در یأسم
 غمی بر چشمم
 آفتابی در اندیشه ام
 رگباری بر زبانم
چگونه با درون همسفرت كنم