تبلیغات
روزها وسوزها - سفر ایستگاه
روزها وسوزها
جمعه 19 بهمن 1386

سفر ایستگاه

جمعه 19 بهمن 1386

نوع مطلب :شعرهای ماندگار، 

سفر ایستگاه

قطار می رود

 تو می روی

تمام ایستگاه می رود

ومن چه قدر ساده ام

که سال های سال

در انتظار تو

کنار این قطار رفته ایستاده ام

وهمچنان

به نرده های ایستگاه رفته

تکیه داده ام!

دستور زبان عشق کتاب

از مرحوم قیصر امین پور